کارشناسان تخصصی

در این صفحه لیستی از کارشناسان تخصصی و لینک صفحات آنها نمایش داده میشود.


محمد صادق ادیبیان

حوزه اقتصادی

تحصیلات: دانشجوی دکتری اقتصاد

تلفن تماس: 05131291087

حمید جعفرزاده

حوزه عمران، حمل و نقل و ترافیک

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل

تلفن تماس: 05131291084

محمد محمدیان

حوزه بازآفرینی، مناطق کم برخوردار و پیرامونی

تحصیلات: کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

تلفن تماس: 05131291082

فرناز محمدیان

حوزه حقوقی

تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تلفن تماس: 05131291088

هماسادات میری

حوزه فناوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناس ارشد کامپیوتر

تلفن تماس: 05131291085

فرح فتحی زاده

حوزه گردشگری، فرهنگی و اجتماعی

تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا و گردشگری

دانشجوی دکتری جغرافیا

تلفن تماس : 31291083

زهرا رحیمیان

مسئول دفتر

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر

تلفن تماس: 05131291089

سپیده بخشیده زاد

حوزه شهرسازی

تحصیلات: کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش طراحی شهری

تلفن تماس: 05131291186

No Cache
Gt: 2.441991964976
Qt: 2.6194250583649