ادوار گذشته معاونت مرکز

جناب آقای دکتر محمد صالح شریفی

سال های خدمت : 1397 الی 1400

تحصیلات : دکتری شهرسازی

No Cache
Gt: 1.0721085866292
Qt: 0.63936185836792