ادوار گذشته شورای پژوهشی


دکتر سعیدی

سال های خدمت : 1383

حجت الاسلام فیض آبادی

سال های خدمت : 1383

مهندس پژمان

سال های خدمت : 1383

مهندس محمد علی دهقانی

سال های خدمت : 1383 الی 1385

مهندس کاظمی

سال های خدمت : 1383

دکتر جواد رزمی

سال های خدمت : 1383 الی 1391

دکتر مرتضی خادمی

سال های خدمت : 1383 الی 1396

مهندس علی جباری آزاد

سال های خدمت : 1384 الی 1391

مهندس علی فکور یکتا

سال های خدمت : 1384 الی 1391

دکتر محسن نوغانی

سال های خدمت : 1384 الی 1391

دکتر علی بابایی

سال های خدمت : 1386 الی 1391

دکتر غلامرضا خواجی

سال های خدمت : 1386 الی 1391

دکتر موسوی بزاز

سال های خدمت : 1386 الی 1391

مهندس حسن تبرئی

سال های خدمت : 1386 الی 1393

مهندس الهه ذوقی

سال های خدمت : 1392 الی 1393

دکتر بهروان

سال های خدمت : 1392 الی 1394

مهندس هادی قاسم پور

سال های خدمت : 1392 الی 1393

دکتر یوسفی

سال های خدمت : 1392 الی 1396

دکتر محمد رحیم رهنما

سال های خدمت : 1392 الی 1396

مهندس عبداله زاده

سال های خدمت : 1392، 1393، 1395 و 1396

مهندس داوری نژاد

سال های خدمت : 1392 الی 1393

دکتر خاکپور

سال های خدمت : 1392 الی 1394

دکتر شهناز دانش

سال های خدمت : 1392 الی 1393

دکتر محمد سهیلی

سال های خدمت : 1392 الی 1394

مهندس محمد هادی عرفان

سال های خدمت : 1394

مهندس محسنیان

سال های خدمت : 1394 الی 1396

دکتر امامی میبدی

سال های خدمت : 1394 الی 1396

دکتر برادران

سال های خدمت : 1394 الی 1396

دکتر شربتدار

سال های خدمت : 1394 الی 1395

دکتر هادی اعظمی

سال های خدمت : 1395 الی 1398

دکتر امید علی خوارزمی

سال های خدمت : 1395 و 1396 و 1400

تحصیلات: مدیریت شهری

مهندس مسعودی

سال های خدمت : 1395 و 1396

دکتر رضایی رکن آبادی

سال های خدمت : 1395 و 1396

دکتر مرتضوی

سال های خدمت : 1395

دکتر مصطفی سلیمی فر

سال های خدمت : 1395

دکتر مصطفی کاظمی

سال های خدمت : 1397 الی 1400

تحصیلات: دکتری مدیریت

آدرس ایمیل: rkazemi@um.ac.i

دکتر محمد معینی

سال های خدمت : 1397

دکتر حمید کاظمی

سال های خدمت : 1397 الی 1400

دکتر آذر رزین

سال های خدمت : 1397 و 1399

دکتر حمید فولادیان

سال های خدمت : 1397 الی 1400

دکتر تقی ابراهیمی سالاری

سال های خدمت: 1397 الی 1400

تحصیلات: دکتری اقتصاد

آدرس ایمیل: ebrahimi@um.ac.i

دکتر کامران داوری

سال های خدمت : 1397 الی 1400

تحصیلات: دکتری آب و محیط زیست

آدرس ایمیل: k.davary@um.ac.ir

دکتر علی الهی خراسانی

سال های خدمت : 1397 الی 1400

تحصیلات: خارج فقه و اصول

آدرس ایمیل: Parsayan.ali@gmail.com

دکتر سید حسین اطهری

سال های خدمت : 1397 الی 1400

تحصیلات: دکتری علوم سیاسی

آدرس ایمیل: rathari@um.ac.i

دکتر سید محسن حسینی پویا

سال های خدمت : 1397 الی 1400

تحصیلات: دکتری حقوق

دکتر وحید سینایی

سال های خدمت : 1397 الی 1400

تحصیلات: دکتری علوم سیاسی

آدرس ایمیل: sinaee@um.ac.ir

دکتر شیخ الاسلامی

سال های خدمت: 1397 الی 1398

تحصیلات: دکتری حقوق

آدرس ایمیل: Dr.sheikholeslami@gmail.com

خانم آیدا مهربان

سال های خدمت : 1399 الی 1400

خانم مهندس فرح فتحی زاده

سال های خدمت: 1399 الی 1400

تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا و گردشگری. دانشجوی دکتری جغرافیا

آدرس ایمیل: farahfathizade@gmail.com

دکتر سید مهدی امامی

سال های خدمت : 1399 الی 1400

آدرس ایمیل: emami38@gmail.com

دکتر کتایون علیزاده

سال های خدمت : 1399 الی 1400

تحصیلات: دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آدرس ایمیل: mkatayoonalizadeh62@gmail.co

مهندس صالح شریفی

سال های خدمت: 1399 الی 1400

تحصیلات: کارشناسی ارشد طراحی شهری

آدرس ایمیل: Salej87@gmail.com

دکتر مجید فولادیان

سال های خدمت: 1399 الی 1400

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

آدرس ایمیل: fouladiyan@um.ac.ir

مهندس محمد رضا مسعودی

سال های خدمت: 1399 الی 1400

تحصیلات: شهرسازی

No Cache
Gt: 3.3077553113302
Qt: 3.6797938346863