فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۳۴ ۹۰
چچ

پایان نامه: بررسی و تحلیل ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و کالبدی جمعیت حاشیه‌نشین منطقه 3 شهرداری مشهد (ناحیه 3) در راستای توانمندسازی

دانشجو: حسین منصوری
استاد راهنما: دکتر خاکپور