فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۳۸ ۶۶
چچ

رساله: مدلسازی رفتاری انتخاب وسیله نقلیه و پارکینگ تحت سیاست‌گذاری محدوده ممنوعه ترافیکی در مرکز شهر (مطالعه موردی شهر مشهد)

دانشجو: کیان احمدی‌آذری
استاد راهنما: Dr.sulistyo arintono