دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ۱۱:۴۳ ۶۸۹۴
چچ

آیین نامه حمایت از پایان نامه و رساله های دانشجویی


مقاطع تحصیلات تکمیلی

مهر 95


مقدمه

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد در راستای اهداف حمایتی خود از پژوهشگران و به منظور ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در کشور، بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه‌ها، تشویق دانشجویان جهت انجام تحقیقات و پروژه‌های کاربردی، استفاده از نتایج پروژه‌های دانشگاهی مرتبط با مشکلات شهر مشهد و ایجاد تسهیلات لازم و مشارکت در انجام پروژه‌های فوق، حمایت مالی خود را از پایان‌نامه (مقطع کارشناسی ارشد)/ رساله (مقطع دکترا) دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به شرح زیر اعلام می‌دارد:
ماده 1– شرایط پذیرش

1-1 پایان‌نامه/ رساله‌هایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که محور آن در ارتباط با نیازهای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر و منطبق با محورهای اعلام شده در فراخوان پژوهشی مرکز بوده و به انجام بهتر وظایف شورای اسلامی شهر کمک نماید. ضمن اینکه لازم است در عنوان (موضوع) پایان‌نامه/ رساله به شهر مشهد اشاره شود.
1-2 معرفی‌ دانشجو توسط معاون پژوهشی دانشگاه و موافقت با مفاد آیین‌نامه حمایت مالی از پایان‌نامه/ رساله‌های دانشجویی مرکز (نمونه پیشنهادی در پیوست 1)

1-3 ارائه تصویر مصوبه کمیته تحصیلات تکمیلی ذیربط مبنی بر تصویب عنوان به همراه تصویر پروپوزال پایان نامه/ رساله

1-4 تکمیل و تحویل فرم پیشنهاد پروژه‌ ‌مرکز (پیوست 2/ الزاماً به صورت تایپ شده)

تبصره 1: جهت افزایش احتمال حمایت مرکز، بهتر است قبل از ارائه پروپوزال به دانشگاه، فرم پیشنهاد پروژه‌ جهت بررسی و بازنگری احتمالی به مرکز ارائه گردد.
ماده 2 –مراحل کار

2-1 فرم پیشنهاد پروژه‌ مرکز ‌به همراه مدارک اشاره شده در ماده 1 این آئین نامه از طریق دانشجو به مرکز ارسال می‌گردد. شورای پژوهشی پس از بررسی کاربردی بودن موضوع پایان نامه/ رساله و تصویب مطابقت آن با نیازهای کمیسیون‌های تخصصی شورا، نسبت به انعقاد قرارداد حمایت مالی با دانشجو (در 4 نسخه)، طبق ضوابط موجود در مرکز اقدام می‌نماید.
تبصره1: ضروری است حداکثر 2 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال، دانشجو فرم‌ها و مدارک مورد نیاز را به مرکز ارائه نموده باشد.
2-2 شورای پژوهشی می‌تواند جهت بررسی فرم پیشنهاد پروژه، از حوزه ذیربط در شهرداری و یا شورای اسلامی شهر در خصوص ضرورت اجرای پروژه و در صورت لزوم افزایش شرح خدمات آن استعلام نماید.
2-3 گزارش نهایی رساله‌ها جهت ارزیابی قابل استفاده بودن نتایج و پیشنهادات آن در قالب فرم "داوری گزارش نهایی رساله" (پیوست 3) برای بهره‌بردار نهایی در شهرداری و یا شورا ارسال و با توجه به نظرات بهره‌بردار، بندهای 2 و 3 جدول ارزیابی رساله تکمیل خواهد شد.
تبصره2: انجام فرایند داوری برای پایان‌نامه‌ها/رساله‌ها، بصورت موردی و بنا به تشخیص شورای پژوهشی خواهد بود.
2-4 چنانچه پروپوزال رساله پس از تصویب در گروه مربوطه به مرکز ارائه گردد، شورای پژوهشی می‌تواند شرح خدمات مورد نظر خود را به دانشجو اعلام نماید تا در صورت تمایل وی، به صورت جداگانه تهیه و در زمان خاتمه قرارداد همراه با رساله ارائه گردد.
2-5 شورای پژوهشی در تمام مراحل انجام کار، نظارت غیرمستقیم بر اجرای پایان‌نامه/ رساله دارد و نظرات کمیته تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده و هیأت داوران دفاع از پایان‌نامه/ رساله جهت بررسی کیفیت علمی پایان نامه/ رساله برای شورای پژوهشی مورد تایید می‌باشد. بنابراین از طرف مرکز ناظر و یا داور نهایی برای پایان نامه/ رساله انتخاب نخواهد شد.

تبصره3: مسئولیت اجرای کامل طرح بر عهده دانشجو می‌باشد.

2-6 مدت اجرای قرارداد برای مقطع کارشناسی ارشد، از تاریخ عقد قرارداد حداکثر یک سال و نیم و برای مقطع دکتری سه سال و نیم می‌باشد.
2-7 چنانچه در فرایند انجام و اتمام به موقع پایان نامه/ رساله خللی ایجاد شود؛ دانشجو موظف است قبل از اتمام مدت قرارداد دلایل تاخیر و تاریخ احتمالی پایان پروژه را به صورت کتبی به مرکز اطلاع دهد.
2-8 هر استاد راهنما می‌تواند حداکثر تا دو پایان‌نامه/ رساله‌ به صورت همزمان از طرح حمایت از پایان‌نامه‌های مرکز استفاده نماید و موارد دیگر منوط به خاتمه یافتن پایان‌نامه/ رساله‌های تحت حمایت است.
ماده 3– تسهیلات

3- 1 پایان‌نامه‌ ارزیابی شده در مقطع کارشناسی ارشد بین 5 تا 25 میلیون ریال و رساله دکتری بین 30 میلیون تا 50 میلیون ریال اعتبار کمکی دریافت خواهند داشت که متعلق به دانشجو است.
3- 2 مرحله اول پرداخت برای هر پایان‌نامه/ رساله، پس از ارایه گزارش 50% پیشرفت پروژه (همراه با تأیید کتبی استاد راهنما) و مرحله آخر پس از دفاع و تصویب شورای پژوهشی مرکز مبنی بر اتمام پایان نامه/ رساله خواهد بود.
3- 3 مبالغ پرداختی به دانشجو در مرحله اول، با فرض متوسط بودن کیفیت پایان‌نامه/ رساله (10 میلیون ریال برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و 33 میلیون و 500 هزار ریال برای دانشجویان دوره دکتری) محاسبه می‌گردد. در مرحله آخر پرداخت، پس از ارزیابی کیفیت پایان‌نامه/ رساله که با توجه به نمره آن در دانشگاه و نظر شورای پژوهشی، بر اساس جداول پیوست 4 انجام می‌گیرد، تسویه حساب نهایی با دانشجو انجام خواهد پذیرفت.
3- 4 جهت تسویه حساب لازم است دانشجو 2 نسخه چاپی کامل از پایان‌نامه/ رساله، لوح فشرده حاوی فایل word و pdf پایان نامه/ رساله و داده‌های خام حاصله از تحقیق و یک گزارش مدیریتی را به مرکز تحویل نماید. در مورد رساله، تسویه حساب منوط به ارائه دانشجو در کمیسیون تخصصی مربوطه و تهیه کاربست رساله و در صورت امکان در قالب چند طرح کاربردی می‌باشد.
3- 5 در صورت لزوم، دانشجو موظف است در کمیسیون مرتبط شورای شهر جهت ارائه نتایج پروژه شرکت نماید.
3- 6 چنانچه پایان‌نامه/ رساله، از شاخص "ارائه پیشنهادات کاربردی و قابل اجرا برای شهر مشهد" (بند 2 جدول پیوست 4) امتیاز خیلی‌زیاد کسب نماید، شورا می‌تواند مبلغی را به عنوان پاداش،‌ به دانشجو پرداخت نماید. میزان این پاداش توسط شورای پژوهشی و بر اساس میزان مفید بودن پیشنهادها برای شهر مشهد تعیین می‌گردد.
3- 7 پس از تسویه حساب با دانشجو، معادل 30 درصد مبلغ مصوب شورای پژوهشی (برای پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد) و معادل 15 درصد مبلغ مصوب شورای پژوهشی (برای رساله دکتری) برای دانشجو، به استاد یا اساتید راهنما پرداخت می گردد. حق‌الزحمه به استاد یا اساتید مشاور پرداخت نخواهد شد.
تبصره4: در صورتیکه راهنمایی پایان نامه/ رساله به عهده دو استاد راهنما باشد،‌ سهم هر یک به صورت مساوی پرداخت خواهد شد.
ماده 4- تعهدات

4-1 پایان‌نامه/ رساله‌هایی که توسط این مرکز مورد حمایت قرار می‌گیرند، نباید از سایر بخش‌های شهرداری و یا شورای اسلامی شهر مشهد اعتبار کمکی دریافت کرده باشند.
4-2 دانشجوی مشمول این آیین نامه موظف است در صفحه تشکر و قدردانی تمامی نسخه‌های گزارش نهایی، این عبارت را درج نماید: این پایان نامه/ رساله با حمایت مالی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد انجام شده است.
4-3 لازم است در بخش تشکر و قدردانی مقالاتی که با استفاده از نتایج پایان‌نامه/ رساله تهیه و چاپ می‌گردد، صراحتاً به حمایت مالی و همکاری و مساعدت مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اشاره گردد.
4-4 در صورتیکه پژوهش به ساخت دستگاه یا تهیه نرم‌افزار و یا هر نتیجه دیگری که مورد نیاز مرکز باشد منجر شود، بایستی یک نمونه از آن در اختیار مرکز قرار گیرد.
4-5 دانشجو و استاد راهنما در طول انجام پایان‌نامه/ رساله می‌توانند در راستای نیازهای مرتبط با آن از امکانات کتابخانه، با هماهنگی قبلی و به طور رایگان استفاده نمایند. همچنین مرکز حداکثر تلاش خود را جهت همکاری سایر مراکز با دانشجو (نامه همکاری) جهت جمع‌آوری اطلاعات انجام خواهد داد.
4-6 استفاده از مزایای این آیین‌نامه مشمول پایان‌نامه/ رساله‌های دفاع شده نمی‌گردد.

 

برای دریافت و مشاهده فایل کامل آیین نامه حمایت از پایان نامه و رساله دانشجویی اینجا کلیک کنید.