شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰ ۳۷
چچ
جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن بر کلانشهرها (مطالعه تطبیقی: مشهد، استانبول، بمبئی)

جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن بر کلانشهرها (مطالعه تطبیقی: مشهد، استانبول، بمبئی)

پژوهشگر: دکتر مهدی بهنامه

ناظر:

تاریخ: 98/2/4