شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۰۱ ۴۶
چچ
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقتصادی شهر مشهد و ارائه الزامات ارتقاء آن توسط شهرداری مشهد

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقتصادی شهر مشهد و ارائه الزامات ارتقاء آن توسط شهرداری مشهد

پژوهشگر: مصطفی کریم‌زاده

ناظر: دکتر حسن تحصیلی

تاریخ : 98/2/4

دانلود گزارش مدیریتی