چارت سازمانی

مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
هیات امنا
مدیریت مرکز
شورای پژوهشی
معاون مرکز
کارشناسان تخصصی


No Cache
Gt: 1.7941813468933
Qt: 1.7139401435852