چارت سازمانی

مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
هیات امنا
مدیریت مرکز
شورای پژوهشی
معاون مرکز
کارشناسان تخصصی