هیأت اُمنا

در این صفحه لیستی از هیأت اُمنا و لینک صفحات آنها نمایش داده میشود.


دکتر عباس شیخ الاسلامی

رئیس هیات امنای مرکز

مشاور شهردار مشهد در امور حقوقی و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

آدرس ایمیل: Dr.sheikholeslami@gmail.com

محمدرضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

دکتر سید محسن حسینی پویا

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر محمد هادی مهدی نیا

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد

عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر هادی خانیکی

عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس ایمیل: Hadi.khaniki@gmail.com

دکتر سید حسین اطهری

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس ایمیل: athari@um.ac.ir

دکتر حسین ودیعی

عضو هیات علمی گروه دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس ایمیل: mhvadeei@um.ac.ir