شورای پژوهشی

در این صفحه لیستی از اعضای شورای پژوهشی و لینک صفحات آنها نمایش داده میشود.


دکتر شیخ الاسلامی

مشاور شهردار در امور حقوقی و رئیس هیآت امنا

تحصیلات: دکتری حقوق

آدرس ایمیل: Dr.sheikholeslami@gmail.com

دکتر تقی ابراهیمی سالاری

رئیس مرکز

تحصیلات: دکتری اقتصاد

آدرس ایمیل: ebrahimi@um.ac.i

خانم آیدا مهربان

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

مهندس صالح شریفی

تحصیلات: کارشناسی ارشد طراحی شهری

آدرس ایمیل: Salej87@gmail.com

دکتر حسینی پویا

رئیس کمیسیون حقوقی و عضو هیأت امنای مرکز

تحصیلات: دکتری حقوق

دکتر حسین اطهری

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت امنای مرکز

تحصیلات: دکتری علوم سیاسی

آدرس ایمیل: athari@um.ac.ir

دکتر مصطفی کاظمی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد

تحصیلات: دکتری مدیریت

آدرس ایمیل: kazemi@um.ac.ir

دکتر کتایون علیزاده

عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تحصیلات: دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آدرس ایمیل: katayoonalizadeh62@gmail.com

دکتر وحید سینایی

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

تحصیلات: دکتری علوم سیاسی

آدرس ایمیل: sinaee@um.ac.ir

دکتر کامران داوری

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تحصیلات: دکتری آب و محیط زیست

آدرس ایمیل: k.davary@um.ac.ir

دکتر مجید فولادیان

دکتری جامعه شناسی

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

آدرس ایمیل: fouladiyan@um.ac.ir

دکتر علی الهی خراسانی

عضو هیئت علمی سبک زندگی موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه

تحصیلات: خارج فقه و اصول

آدرس ایمیل: Parsayan.ali@gmail.com

دکتر سید مهدی امامی

مشاور شهردار

آدرس ایمیل: emami38@gmail.com

دکتر امید علی خوارزمی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تحصیلات: مدیریت شهری

مهندس محمد رضا مسعودی

مشاور معاون خدمات شهری و محیط زیست

تحصیلات: شهرسازی

خانم فرح فتحی زاده

کارشناس مسئول امور پژوهش

تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا و گردشگری. دانشجوی دکتری جغرافیا

آدرس ایمیل: farahfathizade@gmail.com