ادوار گذشته مدیریت مرکز


دکتر مرتضی خادمی

سال های خدمت : 1383 الی 1391

دکتر براتعلی خاکپور

سال های خدمت : 1392 الی 1394

دکتر هادی اعظمی

سال های خدمت : 1395 الی 1396

دکتر تقی ابراهیمی سالاری

سال های خدمت : 1397 تا کنون