• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
   
  • اساسنامه مرکز پژوهش ها

   1397/02/03

    

    

   فصل اول؛ کلیـات و وظایف

   ماده یکم (1): مقدمه

   در راستای اجرای بند دوم ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اهداف مندرج در آن، مرکـز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در این اساسنامه به اختصار مرکـز نامیده می‌شود؛ تشکیل شده است.

   ماده دوم (2): اهداف مرکز

   هدف از تاسیس مرکز، مدیریت و ارایه خدمات پژوهشی به منظور ارایه نظرهای کارشناسی و مشورتی به اعضا، کمیسیون ها و هیأت رییسه شورای اسلامی شهر، از طریق بهرهگیری از نقطه نظرات خبرگان، متخصصین و افراد با تجربه است. اهم این اهداف به شرح زیر می‌باشد:

   1- شناسایی واقعیت‌های جدید و مطلوب برای آینده شهر و تسری آن در بدنه‌ی نظام شهری؛

   2- افزایش اثربخشی و کارایی فرایندهای سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی تصمیم های شورای اسلامی شهر؛

   3- کمک به حاکمیت تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی در شورای اسلامی شهر؛

   4- انسجامبخشی به فعالیت های پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری؛

   5- کمک به تبیین چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و سیاست‌های کاری شورای اسلامی شهر.

   ماده سوم (3): وظایف مرکــز

   وظایف مرکز عبارتند از :

   1- بررسی و اعلام نظر کارشناسی درباره طرح ها، لوایح و آیین‌نامه‌های ارجاعی از سوی شورای اسلامی شهر؛

   2- کمک به شورای اسلامی شهر از طریق تصمیم‌سازی، با برگزاری جلسات تخصصی؛

   3- انتشار نتــایج مطالعات پژوهشی از طــریق:

   الف) تهیه گزارش‌های سیاستی، کارشناسی و تهیه پیش‌نویس طرح‌های قانونی برای پیشنهاد به کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر؛

   ب) برگزاری  جلسات و نشست های تخصصی- پـژوهشی؛

   ج) برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی.

   4- تهیه اطلاعات تخصصی مورد نیاز شورا از طریق: تهیه نظرسنجی‌های دوره‌ای، تحلیل آمار و اطلاعات، تهیه پیوست‌های کارشناسی، ایجاد بانک اطلاعاتی، راه‌اندازی کتابخانه و مرکز اسناد؛

   5- شناســایی نیازها و اولویت‌هــای کارشناسی و پژوهشی شورای اسلامی شهر؛

   6- انجام پژوهش‌های مورد نیاز در جهت پاسخگویی به نیاز شورای اسلامی شهر؛

   7- ارتباط متقابل با نهادهای تخصصی و مراکز علمی- پژوهشی در حوزه‌های مدیریت شهری داخل و خارج از کشور؛

   8- دریافت نظرات شهروندان برای اتخاذ تصمیمات کاربردی و مفید در مدیریت شهری؛

   9- تشکیل کارگروه‌های تخصصی – پژوهشی شورای اسلامی شهر.

      فصل دوم؛ ارکان مرکز

   ماده چهارم (4): ارکــان مرکز عبارتنــد از:

   1-  هیأت امنـا؛

   2- رییس مرکــز؛

   3-  شورای پــژوهشی؛

   4- کارگروه‌های تخصصی- پژوهشی.

   ماده پنجم (5): هیأت امنا

   هیأت امنای مرکز،  متشکل از هفت نفر بوده که برای برای مدت دو سال،‌ به شرح زیر توسط شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شود:

   تبصره- رییس مرکز دبیر هیأت امنا می‌باشد.

   1- چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد؛

   2- سه نفر از صاحب‌نظران و متخصصین در رشته‌های معماری، شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، مدیریت شهری، هنر، عمران، ترافیک، فرهنگی، اقتصادی، فقه و گرایش‌های حقوق، علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی شهری و سایر رشته‌های مرتبط با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

   مــاده ششم (6): وظایف هیأت امنا

   وظایف هیأت امنای مرکز، به شرح بندهای زیر است:

   تبصره 1: هیأت امناء حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود.

   تبصره 2 : جلسات هیأت امنا با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات با رای اکثریت حاضرین قانونی است.

   1- تأیید اولیه خط‌مشی کلی فعالیت‌های مرکز و پیشنهاد به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی؛

   2-  تأیید اولیه ساختار و تشکیلات مرکز  و پیشنهاد آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی؛

   3- تأیید اولیه برنامه و بودجه سالانه و برنامه های میان مدت مرکز و پیشنهاد به شورای اسلامی شهر جهت تأیید نهایی؛

   4-   تصویب شیوه نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرکز؛

   5- پیشنهاد انتخاب و عزل رییس مرکز به شورای اسلامی شهر؛

   6-  نظارت بر عملکرد مرکز؛

   7- سیاستگذاری درباره انتشار نتایج مطالعات پژوهشی منطبق با بند 3 ماده 3 (وظایف مرکز)؛

   8- انتخاب اعضای شورای پژوهشی مرکز؛

   9- انتخاب رییس هیأت امنا.

   تبصره 1: رییس هیأت امنا به‌وسیله اعضای هیأت امنا و با حکم رییس شورای اسلامی شهر، برای مدت دو سال منصوب می‌شود.

   تبصره 2: رییس هیأت امناء، هم زمان نمی‌تواند رییس مرکز باشد.

   مــاده هفتم (7): وظایف رییس هیأت امنا

   وظایف رییس هیأت امنای مرکز به شرح زیر می‌باشد:

   1-  برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات و مدیریت جلسات؛

   2- تعیین دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات.

   مــاده هشتم (8): رییس مرکز

   هیأت امنای مرکز، رییس مرکز را برای مدت دو سال و از میان اعضای هیأت امنا یا خارج از آن، که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشد، ‌انتخاب و برای تصویب، به شورای اسلامی شهر پیشنهاد می‌نمایند.

   تبصره 1: مادامی که فرد یا افراد پیشنهادی هیأت امناء، در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس رأی نیاورند، مدیر قبلی کماکان مسوولیت ریاست مرکز را به عهده خواهد داشت.

   تبصره 2:  حکم رییس مرکز از سوی رییس شورای اسلامی شهر به مدت 2 سال ابلاغ می‌شود.

   مــاده نهم (9): وظایف رییس مرکز

   1- تهیه خط مشی‌های کلی مرکز و ارایه به هیأت امنا جهت تصویب؛

   2-  تهیه و تدوین شیوه نامه ‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرکز و ارایه به هیأت امنا جهت تصویب؛

   3- تهیهبرنامه و بودجه سالیانه مرکز به هیأت امنا جهت تأیید؛

   4- تشکیل کارگروه‌های تخصصی-پژوهشی جهت رفع نیازهای کارشناسی و مشورتی کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر؛

   5- هدایت و نظارت کلیه امور اداری، مالی، اجرایی و پژوهشی مرکز؛

   6- ارایه گزارش عملکرد مرکز به هیأت امنا؛

   7- پیگیری اجرای مصوبات هیأت امنا؛

   8- صدور احکام اعضای شورای پژوهشی و کارگروه‌های تخصصی پژوهشی، انتصاب مدیران، دبیران کارگروه‌ها و کارشناسان مرکز؛

   9-  انعقاد قراردادهای پژوهشی و تفاهم‌نامه همکاری با مراکز علمی و اجرایی، نهادها، سازمان ها، اشخاص حقیقی و حقوقی؛

   10- پیشنهاد اعضای شورای پژوهشی مرکز به هیأت امنا جهت تصویب؛

   11- برنامه‌ریزی درباره انتشار نتایج مطالعات پژوهشی مرکز؛

   12-  برگزاری جلسات هیات امنا و اجرای مصوبات آن؛

   مــاده دهم (10): شورای پژوهشی

   اعضای شورای پژوهشی مرکــز به شرح زیر و برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند:

   تبصره 1: معاون پژوهشی مرکز دبیر شورای پژوهشی می‌باشد.

   تبصره 2: به تناسب دستور جلسات شورای پژوهشی، رییس یا نماینده کمیسیون مربوطه به عنوان عضو مدعو در جلسات حضور خواهد داشت.

   1- رییس مــرکز به عنوان رییس شورای پژوهشی؛

   2- دو نفر از اعضای هیأت امناء به انتخاب هیأت امنا؛

   3- هفت نفر از پژوهشگران متخصص در رشته‌های معماری و شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، مدیریت شهری، هنر، ‌عمران، ترافیک، فرهنگی، اقتصادی، فقه و گرایش‌های حقوق، علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی شهری و سایر رشته‌های مرتبط با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی به پیشنهاد رییس مرکز  و تصویب هیأت امنا؛

   4- دو نفر از معاونین با تجربه در حوزه مدیریت شهری و شهرداری مشهد طی ادوار مختلف؛

   5- معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌ انسانی شهرداری.

   مــاده یازدهم (11): وظایف شورای پژوهشی

   وظایف شورای پژوهشی مرکز به شرح زیر است:

   1- بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی ارجاعی از  سوی شورای اسلامی شهر و کمیسیون‌های تخصصی آن؛

   2- تصویب شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی مرکز؛

   تبصره: نحوه تعیین مجریان،‌ داوران، ناظران و به طور کلی فرایند پیشنهاد،‌ تصویب، اتمام و تحویل خدمات پژوهشی در "دستورالعمل پژوهشی مرکز" تعریف خواهد شد.

   3- نظارت بر کارگروه‌های تخصصی- پژوهشی و در صورت لزوم مشارکت فعال در آن‌ها؛

   4- نظارت بر انتشارات مکتوب، مجازی و یافته های پژوهشی مرکز؛

   5-  ارایه راهکارهای لازم برای توسعه ارتباط علمی با مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی؛

   6- پیشنهاد اهداف، محورها و خط مشی های پژوهشی مرکز؛

   7- تصویب شرح خدمات و پیشنهادهای طرح های پژوهشی؛

   8- بررسی و تصویب عناوین و فراخوان‌های پژوهشی پس از تصویب کمیسیون تخصصی مربوطه؛

   9- تصمیم‌گیری درباره پیشنهادههای پژوهشی، مجریان، ناظران علمی و اجرایی طرح‌ها؛

   10- نظارت بر کاربردی شدن طرح‌های پژوهشی پایان‌یافته و برنامه‌ریزی جهت کاربست یافته‌ها (اعم از تهیه پیش نویس طرح، انتشار مکتوب، ارایه، تشکیل جلسات کارشناسی، برگزاری نشست‌های تخصصی) تا حصول نتیجه؛

   تبصره 1: شورای پژوهشی می تواند در صورت نیاز، از ظرفیت کارگروه های پژوهشی استفاده و بخشی از وظایف خود را به آن ها واگذار نماید.

   تبصره 2: اعضای حقیقی شورای پژوهشی یکساله انتخاب می شوند و تغییر در اعضای حقیقی شورای پژوهشی قبل از یکسال با پیشنهاد رییس مرکز و تصویب هیأت امنا خواهد بود.

   تبصره 3: در صورتی که اعضای شورای پژوهشی 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب غیبت نمایند، عضویت آنان لغو می شود.

   مــاده دوازدهم (12): کارگروه‌های تخصصی- پژوهشی

   کارگروه‌های تخصصی- پژوهشی مجموعه‌ای از نیروهای متخصص علمی، دانشگاهی، اجرایی، حوزوی، سازمان‌های مردم نهاد و نخبگان است که موضوع‌ها و مسائل ارجاع‌شده از سوی شورای اسلامی شهر و کمیسیون‌ها را بررسی نموده و یا به تهیه پیش‌نویس طرح در ارتباط با موضوع‌های ارجاعی می‌پردازد. اهم وظایف کارگروه‌های مزبور به شرح زیر موارد زیر می‌باشد:

   1- ارائه نظرات کارشناسی به طرح‌ها و لوایح ارجاع‌شده از سوی کمیسیون‌های تخصصی و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در مدت زمان تعیین‌شده؛

   2- ارایه نظرات کارشناسی و مشورتی درباره نیازهای کمیسیون‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با هدف کمک به اثربخشی و کارایی بیشتر مصوبات آن شورا؛

   3- شناسایی شبکه مسائل شهری مرتبط با شهرداری، تعیین حوزه‌های پژوهشی مورد نیاز و اولویت‌بندی و ارایه موضوعات پیشنهادی در قالب پیش‌نویس طرح قانونی به کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس؛

   4- تهیه  پیشنهاده و شرح‌ خدمات برای اولویت‌های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌ها، پیشنهاد مجری، ناظر علمی و ناظر اجرایی ذی‌صلاح به شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌ها؛

   5- معرفی موسسات، افراد صاحب‌نظر و خبره جهت همکاری در فعالیت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌ها؛

   تبصره1: رییس کارگروه تخصصی- پژوهشی، یکی از اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به انتخاب رییس کمیسیون مربوطه می باشد.

   تبصره 2: احکام روسای کارگروه های تخصصی- پژوهشی توسط رییس کمیسیون شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و احکام اعضای کارگروه‌ها به پیشنهاد کمیسیون مربوطه و توسط رییس مرکز پژوهش‌ها صادر می‌شود.

   تبصره 3: در مواردی که رییس کمیسیون، رییس کارگروه باشد، حکم رییس کارگروه توسط رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس صادر خواهد شد.

   ماده سیزدهم (13): شرایط عضویت در کارگروه‌های تخصصی – پژوهشی

   هر کارگروه تخصصی- پژوهشی با مسئولیت یکی از اعضای کمیسیون مربوطه شورای اسلامی شهر مشهد (به انتخاب کمیسیون به عنوان رییس کارگروه تخصصی- پژوهشی) و یک دبیر (به انتخاب مرکز از بین کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و شورای اسلامی شهر مشهد) تشکیل می‌گردد که دارای هفت عضو اصلی دایم (با احتساب رییس کارگروه) به شرح زیر می‌باشد:

   1- دو نفر از صاحب‌نظران و مدیران اجرایی در مجموعه مدیریت شهری به انتخاب رییس کارگروه؛

   2- دو نفر از اعضاء هیات‌علمی دانشگاه‌ها یا پژوهشگران برجسته در حوزه مربوطه به انتخاب مرکز؛

   3- یک صاحبنظر از تشکل‌های مردم نهاد، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و اصناف به انتخاب رییس کارگروه؛

   4- یک نفر از نخبگان جوان (عضو بنیاد ملی نخبگان) و یا خبرگان ذیربط به انتخاب مرکز.

   تبصره 1: نایب رییس کارگروه تخصصی- پژوهشی توسط رییس کارگروه و از میان اعضای کارگروه مربوطه انتخاب می‌شود.

   تبصره 2: حسب ضرورت و با درخواست رییس کارگروه تخصصی- پژوهشی و تائید رئیس مرکز پژوهش‌ها، تعداد اعضاء کارگروه ها حداکثر تا یازده نفر (چهار نفر موقت بصورت مهمان) قابل ‌افزایش خواهد بود.

   تبصره 2: رییس کارگروه تخصصی پژوهشی می‌تواند در صورت ضرورت از متخصصین مرتبط با موضوعات کارگروه (حداکثر تا چهار نفر) بصورت مهمان دعوت بعمل آورد.

   ماده چهاردهم (14):  ساختار مرکز

   ساختار سازمانی مرکز،‌ شامل یک معاونت، دو مدیریت و تعدادی کارشناس مسئول و کارشناس بوده و  اهم وظایف معاونت عبارت است از:

   1- همکاری با رییس مرکز در اجرای مصوبات هیأت امنا و شورای پژوهشی؛

   2-  پیگیری امور پژوهشی؛

   3-پشتیبانی اداری و مالی از فعالیت های پژوهشی؛

   4- انتظام‌بخشی به روند اجرایی امور؛

   5- نظارت بر امور مالی.

     فصل سوم؛ سایر موارد

   ماده پانزدهم (15): بودجه سالانــه مرکز در قالب ردیفی مشخص پس از تاییــد هیأت امنا و شورای اسلامــی شهر مشهد مقدس در ذیل بودجه مصوب سالانــه شهرداری درج خواهــد شد.

   ماده شانزدهم (16): این اساسنامه مشتمل بر 16 ماده و  18 تبصره می باشد و هــرگونــه تغییری در آن  مطابق مقررات مربوطه و بــا تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خواهد بود.

    برای دریافت فایل اساسنامه اینجا کلیک کنید

    

    

   تعداد بازدید :1299
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • سایت های مرتبط
  سامانه شورایاوران
  شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
  دانشنامه شهر مشهد
  معاونت برنامه ریزی و توسعه
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,815,072
  تعداد بازدید امروز : 774
  تعداد بازدید دیروز : 3,884
  آخرین به روزرسانی : 16:42  1399/07/20
 • ارتباط با مدیریت
 • تلفن :31291089
  فکس :31291180
  آدرس :مشهد- میدان شهدا-ساختمان تالار شهر مشهد-طبقه دوم- مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد می باشد.